هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای

من در میان جمع و دلم جای دیگر است


سعدی