انقلابی ترین سخن بشریت ، "من" بودن اوست.

انسان رشد کرد،

به خاطر اینکه سیب را گاز زد.

 انسان از بهشت رانده شد ،

 اما هستی را به هستی آورد.

یادتان باشد ، باید سیب را گاز بزنید.

محمد رضا اصلانی


 ( اگر می خواستم تو این متن دخل و تصرف بکنم ، حتما بعد از عبارت آخر یه چشمک می ذاشتم!)