ترجیح می دم هیچی نگم و هیچ دست کاری تو این فایل انجام ندم


002